Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Конференции
Проведе се Конференция на високо равнище на енергоемките индустрии, организирана от Европейската комисия
2016-02-22
От името на БФИЕК участие в конференцията взе г-н Константин Стаменов - председател на Управителния съвет.
Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен и комисар Елжбета Бенковска бяха домакин на конференция на европейските енергоемки предприятия, по ...
Други събития
На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред
Общо събрание на БФИЕК - 10.09.2015
Покана за Общо събрание на БФИЕК - 10.09.2015
БФИЕК внесе две становища до КЕВР относно обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени.
На 21.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени.
На 29.01.2015 г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на Икономиката.
http://mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/protocol_ksis_29.01.2015.tif